HURKAR OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

. Kiracı vasıtayı aksi belirtilmedikçe Türkiye karayollarında geçen ilgili kanunların emrettiği tüm teknik teçhizat ve evrakları tam ve eksiksiz olarak almış olduğunu kabul eder. Kiracı kiraladığı aracı geri tesliminde bunları tam ve eksiksiz teslim etmek zorundadır.
. Kiracı vasıtayı aşağıdaki amaçlarla kullanamaz.
. T.C Gümrük ve diğer kanunların yasakladıklarını her ne şekilde olursa olsun taşınması.
. T.C. Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde
. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında.
. Herhangi bir vasıta ya da treyler itmekte veya çekmekte
. Araç ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekillerde yer ve şartlarda ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda
. Motorlu sporlarda
. Kiracının en az iki yıllık ehliyet sahibi ve talep ettiği aracı kullanması için gerekli yerli ve uluslar arası ehliyete sahip olmalı.20 yaşından gün almış olmalıdır.
. Kiracı belirttiği ev,iş ve telefon bilgilerininin doğrulunu belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresi olduğunu , adres değişikliği karşı tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul,beyan ve taahüt ederler.
. Aracı kullanacak kişi birden fazla ise sözleşme hazırlanırken belirtmek zorunludur. Sözleşmede adı bulunmayanlar araç kullanamazlar. Kullanmaları halinde meydana gelecek tüm hasar ve cezalardan kiracı sorumludur.
. Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
. Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ve/veya 8/8 suçlu bulunuyor ise
. Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında ve kasıtlı kazalarda.
. Trafik kaza raporunun ( anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu )alınmadığı durumlar ile alkol raporunun alınmadığı durumlarda.
. Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye sigorta ve Reasürans şirketleri birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamında kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı durumlarda
. Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dahil edilmeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
. Trafik kaza tutanağı , alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poıliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile kiraya verenin talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde kiraya verene ibraz(beyan ile güvence kapsamından yararlanılamaz.) edilmemesi durumunda.
. Kaza gerçekleşmesi halinde kaskonun karşılamadığı zarardan, aracın tamir ve bakım süresindeki iş kaybından kiracı sorumludur. İş kaybı aracın o tarihteki günlük kira bedeli üzerinden hesaplanır.
. Araçlarda hasar meydana gelmesi durumunda kiralayan kişi 1.500ti. ye kadar olan hasarı ödemekle sorumludur.
. Kiracının borcundan dolayı oto icra mercilerine veya herhangi bir kurum ve kuruluşa alıkonulursa otonun kiralayana tam teslim edileceği güne kadar her geçen gün için günlük kira bedelini kiracı ödemeyi kabul eder.
. Araca herhangi bir nedenle yetkili makamlarca el konulması durumunda geri alınması için yapılan tüm harcamalar ve iş kaybı bedeli kiracıya aittir.
. Kiraya veren 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için aktedilmiş ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminat hadleri dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rucü hakkını mahfuz tutar.
. Kiracının aracı kiraladığı tarihten teslim ettiği tarihe kadar geçen sürede işlenmiş olan sürücüye veya sürücünün haberi olmadan plakaya yazılan her türlü trafik cezası sonradan gelmesi halinde dahi kiracıya aittir.
. Kiraya veren vasıtanın üretimini yapmadığından yada yedek parçalarının mekanik veya imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarar ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. . Taraflar kiraya verenin sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.
. Kiracı, bütün uzatmalar için kiralayana baş vuracak ve kiralayanın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatm alarda kiralayanın aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiş olurs. . . . .Kiracının kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle araç kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahs edilen araca nerede olursa olsun bir uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. Kiracı, kiralayandan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve tahüt eder.Kiracı aracın kiralayan tarafından geri alınması el koyması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması / el konulması sırasında araçta bulunan nesne ve maddelerin kaybından yada hasarından sorumlu değildir.
. Aracın iade tarih ve saatin de teslim edilmemesi halinde Kiracı, ilk bir saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3 ü, iki saat ve üzeri gecikmeler için 2/3 ü, üç saat ve üzeri gecikmelerde bir tam güllük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. Kiracı, bu durumda kiralayanın rezervasyon planının aksaması / bozulmasından kaynaklananlarda dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararınıda ödemekle yükümlüdür. Gecikme bir günü geçtiği takdirde kiralayan durumu ilgili makamlara intikal ettirerek kiracı ek sürücü ve kefiller hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tutar.
. Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ve ek geçersizdir.
. Kiracı kiralaya nın defter kayıtlarını ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanun delili olduğunu peşinen kabul eder.
.Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde RİZE MERKEZ MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.
Sözleşmenin ekleri ve hükümleri
Ek1: Kiracı ve Ücrete İlişkin Bilgiler
Ek2: Araç Teslim Tutanağı
Ek3: Aracın Kasko Dışı Hallerinde Alınan Evrak (Teminat Senedi)
İş bu sözleşme EK1, Ek2 ve Ek3 ile birlikte 2 sayfa 16 madde ve iki nüsha olarak hazırlanmış olup …/../….. tafihinde taraflar arasında Rize’de imzalanmıştır.

Kiralayan

İsim Soyisim

Kiracı

İsim Soyisim

comments are closed .